Binokularni vid

Svaki objekat koji gledamo, vidimo pojedinačno desnim i levim okom i te slike se prenose u mozak i od njih se formira treća, trodimenziona  slika. Znači, naš mozak ima sposobnost spajanja dve pojedinačne slike što je preduslov za dobar binokularan vid. Stereo vid je treći stepen binokularnosti i predstavlja  stereoskopsko ili trodimenziono gledanje (3D).

Binokularni vid se razvija u ranom detinjstvu (između 2-og i 6-og meseca) i paralelan položaj vidnih osa u ovom uzrastu je osnov za njegov razvoj.

Svaki nepravilan položaj oka (razrokost) posle 6-og meseca zahteva pregled strabologa (oftalmolog koji se bavi lečenjem razrokosti i slabovidosti).

Nistagmus

Šta je nistagmus i šta ga najčešće izaziva?

Pod nistagmusom podrazumevamo nevoljne titrajuće pokrete očiju.

Osnovna podela nistagmusa je na one koji se javljaju u prvih nekoliko meseci života (urođeni) i one koji se smatraju stečenim (svi nistagmusi posle 4-og meseca koji su veoma često udruženi sa ozbiljnim neurološkim problemima).

Druga podela je na nistagmuse mišićnog i senzornog tipa. Mišićni su obično horizontalni, bilateralni i bez poznatog uzroka. Za razliku od njih, senzorni nistagmusi se javljaju kao posledica jako slabog vida i prouzrokovani su nekom od bolesti očiju (katarakta, hipoplazija očnog živca i dr).

Najčešći uzroci nistagmusa su: katarakta, razrokost, slabovidost, nerazvijenost očnog nerva ili njegova atrofija, albinizam, tumori na mozgu, povrede glave kao i mnogi drugi problem koji zahvataju “žutu mrlju” ili očni živac.

Pravilo je da sva deca sa nistagmusom moraju biti pregledana i od strane pedijatra i neurologa.

Kako vide osobe koje imaju nistagmus?

Vrednosti vidne oštrine su veoma varijabilne ali su gotovo uvek niže od onih kod osoba istog uzrasta a koje nemaju nistagmus.

Prognoza o kvalitetu vida?

Na ovo pitanje, nažalost, nije moguće dati precizan odgovor pre nego što dete samo ne da odgovor pri ispitivanju vidne oštrine!

Deca sa nistagmusom vide svet oko sebe slično  kao i druga deca samo to za određeni stepen slabije tj. mutnije. Kod stečenih nistagmusa moguć je osećaj titranja slike posmatranih predmeta (osciloskopija).

Nistagmus vs prinudni položaj glave

Kod osoba sa nistagmusom veoma često postoji položaj očiju u kome je vid najbolji zato što je nistagmus “najslabiji”  (najmanja frekvenca i amplituda). Ovo mesto se zove “nulta tačka” i može biti u bilo kom položaju očiju.

Ako je “nulta tačka” u položaju očiju u stranu onda pacijent zauzima prinudni položaj glave da bi bolje video!

Da li je moguće izlečiti nistagmus i koji su razlozi za operaciju?

Nistamus nije moguće u potpunosti eliminisati. Ono čemu težimo je obezbediti najbolje moguće uslove da pacijent dobije što bolji vidni ugođaj!!! Ponekad to zahteva operativno lečenje za ispravljanje razrokosti ako postoji kod nistagmusa kao i neutralisanje prinudnog polažaja glave tj. “premeštanje nulte tačke” u primarni položaj (kada pacijent gleda pravo, držeći ravno glavu).

Kod osoba sa nistagmusom je neophodno korigovati značajniji dioptrijski problem ako se time  može uticati na poboljšanje kvaliteta vida.

Više informacija o nistagmusu možete naći na: http://nystagmus.org/new/index.php

Pseudostrabizmi (lažne razrokosti)

Pseudostrabizmi ili lažne razrokosti su veoma česta pojava u svakodnevnoj dečijoj oftalmološkoj praksi! Kod pseudoezotrije (lažnog utiska da oko skreće ka nosu) obično nalazimo  širok koren nosa, prominentne epikantalne nabore (koža između nosa i očiju, slika 1.) što uz mali razmak između očiju ostavlja utisak da postoji konvergentna razrokost kod malog deteta (skretanje oka ka nosu).

Ako posmatramo deo nazalne vežnjače (vežnjača koja se nalazi između nosa i rožnjače), pogotovo pri pogledu u stranu, dobijamo utisak asimetričnosti što nas asocira na razrokost.

Postoji nekoliko testova kojim se može utvrditi postojanje lažne razrokosti (Hiršbergov test, test pokrivanja i dr.).

Lažna razrokost ne zahteva tretman! Rast deteta dovešće do formiranja korena nosa i utisak razrokosti će se smanjiti ili u postpunosti nestati.

Pseudoezotropija-1

Slika 1. Dete sa pseudoezotropijom: utisak je da je levo oko ka nosu. Ako se skoncentrišemo na asimetriju u izgledu vežnjača mogli bi se složiti, ali ako posmatramo svetlosne reflekse na rožnjači (Hiršbergov test) videćemo da se nalaze simetrično. Na pregledu su svi testovi na razrokost negativni.

Pseudoesotropija-1-1

Slika 2. Ako povučemo kožu na nosu ka napred i gore utisak konvergentne razrokosti će se smanjiti.

Prisustvo razrokosti u populacije je oko 4% i ova deca mogu biti deo toga. Drugim rečima, na prvom pregledu testovi mogu biti negativni, a da se razrokost kasnije pojavi. Zato se deca sa lažnim utiskom razrokosti prate neko vreme.

Kako postoji pseudoezotropija,  postoji i pseudoegzotropija (lažni utisak skretanja oka ka spolja). Glavni razlozi za pseudoegzotropiju su pozitivan ugao kappa (ugao između vidne i anatomske ose, slika 3), široki razmak zenica ili veći razmak između orbita.

Pseudoegzotropija

Slika 3. Pacijentkinja sa utiskom lažne divergentne razrokosti (pozitivan ugao kappa). Svi testovi na razrokost su negativni uz postojanje najfinijeg stereo vida. 

Anestezija kod operacija razrokosti

Od čega zavisi koji tip anestezije se koristi i koji je njen cilj?

Koja vrsta anestezije će biti korišćena zavisi od starosti pacijenta, njegovog opšteg stanja kao i kooperativnosti. Kod dece se gotovo uvek koristi opšta anestezija, dok je kod odraslih stvar dogovora između pacijenta, hirurga i anesteziologa kao i tipa operativnog zahvata.

Generalno gledano cilj anestezije je da se redukuje ili potpuno eliminiše bol pri hirurškoj intervenciji. Ni operacije razrokosti nisu isključenje. “Uspavljivanjem” celog organizma dobija se mirnoća celog tela koja je posebno neophodna kod veoma preciznih operacija.

Kako je izgleda davanje opšte anestezije pri operacijama razrokosti?

Obično se daje premedikacija u vidu sirupa  koja omogućava da se dete sa što manje stresa razdvoji od roditelja i sa osobljem krene prema operacionoj sali. Preoperativno je neophodno uspostavaljanje venske linije da bi se kroz nju mogli ubrizgati lekovi koji se koriste za anesteziju.  Ovo se kod odrasle i saradljive dece radi još u bolničkoj sobi, dok se kod jako male i nesaradljive dece to obično uradi u operacionoj sali. U operacionoj sali se postavlja i odgovarajući tubus kojim se obezbeđuje kontrola disanja za vreme operacije.   

Preoperativna priprema?

Nekoliko dana pred planirani operativni zahvat (obično 7-10 dana) potrebno je uraditi određene laboratorijske pretrage i preglede (vreme krvarenja, vreme koagulacije, kontrola krvna slika i nalaz urina). Spisak neophodnih pretraga se predaje pacijentu pri zakazivanju operacije.

Da li treba uraditi neke dodatne pretrage odlučuju nadležni lekar (pedijatar ili internista)  i anesteziolog.

Konačno mišljenje i odluku o uvođenju pacijenta u anesteziju daje anesteziolog!!!

Veoma je važno da pacijent ne uzima hranu i tečnosti 6-8 sati pre operacije.

Koje opasnosti nosi opšta anestezija kod operacija razrokosti?

Opšta anestezija zahteva maksimalnu ozbiljnost celog tima, na čelu sa anesteziologom. Ozbiljne komplikacije pri opštoj anesteziji su jako retke. Neophodno je uraditi što kvalitetniju preoperativnu pripremu kao i posedovati svu potrebnu opremu i medikamente za odgovarajuću reakciju u slučaju potrebe!

Iako se operacije razrokosti smatraju danas rutinskim neophodno je da anesteziološki tim ima celo vreme odgovarajući monitoring i na taj način kontrolu nad situacijom.

Neželjena dejstva anestezije?

Najčešće neželjeno dejstvo anetezije su postoperativne mučnine i povraćanje koje na svu sreću nisu česte i ekstremno retko dovode do ozbiljnijih problema. Ponekad je osim praćenja pacijenta neophodno i uključivanje određenih lekova kako bi se problemi prevenirali.   

Odgovarajuća preoperativna priprema kao i poštovanje pravila o ne uzimanju tečnosti i hrane 6-8h pre su od najvećeg značaja za prevenciju mogućih komplikacija.

Operacije razrokosti svakako nisu hitne operacije i neophodno je da dete bude zdravo i odgovarajuće pripremljeno!!! Rizike treba svesti na minimum!!!

Kako dete pripremiti za opštu anesteziju?  

Potrebno je da roditelj nađe način da pripremi dete  barem za deo onoga što sa sobom nosi operativni zahvat! U tome treba da ima maksimalnu podršku hirurga, anesteziološkog tima kao i celokupnog osoblja!

Svaki detalj u pripremi i izvođenju anestezije  je veoma važan za bezbedan rad bez improvizacije!!! 

Kako pripremiti dete od 2 godine i starije za ispitivanje vidne oštrine?

Da bi dete pokazalo kako vidi, treba ga nekoliko nedelja pre planiranog pregleda kroz igru naučiti određenim simbolima za testiranje vidne oštrine. Testovi se biraju u odnosu na uzrast deteta odnosno  stepena moguće saradnje.

Primeri:

Slovo “E”: dete treba naučiti da prstima pokazuje ili imenuje stranu na koju su okrenuti kraci slova E (gore, dole, desno, levo).

test1

 

Wright-ov chart: naučiti dete Wright-ovim simbolima, bilo da ih imenuju ili pokazuju. To se može postići koristeći bojanku ili na drugi način učeći simbole. 

test2

test3


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.