Pareza IV kranijalnog nerva

Četvrti kranijalni nerv ili n. trohlearis inerviše gornji kosi mišić.

Pareza vs paraliza?

Razlika između paralize i pareze bilo kojeg od mišića pokretača očne jabučiće je da kod pareze imamo jednim delom sačuvanu funkciju mišića dok  kod paralize imamo potpunu slabost zahvaćenog mišića.

Dijagnoza i klinička slika?

Dijagnostikovati parezu/paralizu kod deteta nije uvek jednostavno. Sve pareze moraju biti propraćene i nalazom neurologa jer mogu biti udružene sa ozbiljnim neurološkim stanjima.

Kada je pareza/paraliza čevrtog kranijalnog nerva prisutna često je ta očna jabučica pomerena prema gore. To je posebno primetno kada to oko pomerimo  ka nosu.  

Glavna tegoba je postojanje duple slike a osoba sa ovim problemom zauzima kompenzatorni položaj glave kako bi ih izbegla (glava nakrivljena na suprotno rame)!

pareza4-1

Slika 1. Pacijentkinja sa parezom IV k.n: kompenzatorni položaj glave- glava nagnuta na suprotno rame.

Lečenje?

Kod pareze bilo kojeg od kranijalnih nerava prvih 6-8 meseci se prati stanje jer je mogućnost spontanog povlačenja simptoma velika: i do 80% kod jednostranih pareza u odnosu na 40% kod bilateralnih. Tokom ovog perioda zatvaranje jednog oka kao i upotreba prizmi sa ciljem neutralisanja duple slike su terapijske mogućnosti.

Posle perioda opservacije pareza/paraliza ako ne dođe do poboljšanja dalje lečenje podrazumeva  operativni tretman ili dalje nošenje korekcije sa prizmatskim staklima.

Određenim hirurškim tehnikama je ponekad moguće obezbediti određenu pokretljivost očne jabučice. Veoma često ovaj problem zahteva više operativnih zahvata.

Sve pareze kranijalnih nerava mogu biti urođene ili stečene. Glavni uzroci stečenih pareza su: povrede glave i očiju, insulti, migrene, tumori, viremije i dr.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.